Privacy

Privacyverklaring Snelbeterinjevel.nl 

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die je via deze website www.snelbeterinjevel.nl aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “het Trimbos-instituut”). 
 
Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kun je contact opnemen via snelbeterinjevel@trimbos.nl.
 
Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie: 
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?
3. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 
4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?
5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 
6. Met wie delen wij jouw gegevens?
7. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 
8. Wat zijn jouw rechten? 
9. Cookies?
10. Wijzigingen
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
 
Het Trimbos-instituut is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.
 
2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?
 
Als je je aanmeldt voor een online training en de aanmeldvragenlijst invult, dan verwerken wij jouw gegevens om deelname aan de training mogelijk te maken en voor onderzoeksdoeleinden. Hieronder beschrijven we welke gegevens gebruikt worden voor welke doel.
Online training: De gegevens die wij in dit kader verwerken zijn: je naam en e-mailadres, geslacht, en ook bijzondere persoonsgegevens over je mentale welzijn (zoals somberheids-, stress-, slaap, pieker-, of angstklachten, zowel in het heden als in het verleden (heb je daar vaker last van gehad?). 
Daarnaast slaan we alle gegevens op die je in de online cursus achterlaat, waaronder de door jou gebruikte of ingevulde opdrachten, jouw dagboek. Dit is nodig voor jouw deelname aan de training. Tot jou herleidbare gegevens en antwoorden op de vragenlijsten en gegevens die je in de cursus achterlaat worden apart van elkaar opgeslagen. 
 
Onderzoek: Als je een account aanmaakt en deelneemt aan een online training, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden: 
  • je geboortedatum
  • je geslacht
  • je opleidingsniveau
  • je werkstatus
  • je geboorteland
  • antwoorden op vragen over je mentale welzijn (zoals somberheids-, stress-, slaap-, pieker-, of angstklachten).
  • je dagboek gegevens
  • gegevens over hoe jij de website / training gebruikt (bijvoorbeeld het aantal keer dat je inlogt, welke onderdelen van de training je bekijkt en hoe vaak je de oefeningen gebruikt bijvoorbeeld over hoe vaak en welke oefeningen je gebruikt)
Aangezien deze gegevens ook informatie bevatten over jouw mentale welzijn is sprake van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. De Onderzoeksgegevens die je achterlaat worden enkel gebruikt voor de volgende onderzoeksdoeleinden: om het effect van de training te onderzoeken en om te kijken of het gebruik en effect van de training verschillend is voor verschillende subgroepen. De resultaten worden gebruikt om de training te kunnen verbeteren waar nodig. 
 
Contact(formulier): Indien je het contactformulier gebruikt of ons een e-mail stuurt, worden de volgende gegevens verzameld: je naam, je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer en de gegevens die je in het tekstveld invult. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jouw vragen te beantwoorden. 
 
We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 
3. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 
 
Wij verwerken de persoonsgegevens die je via het contactformulier achterlaat op grond van jouw toestemming.
 
De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de online training en het wetenschappelijke onderzoek is jouw uitdrukkelijke toestemming. 
 
Je kunt deze toestemming ook weer intrekken, door ons een e-mail te sturen of via de knop ‘account verwijderen?’ in snelbeterinjevel.nl. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de betreffende functionaliteit van de website. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.
 
4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?
 
Nee. De online training is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18. 
 
Wij kunnen helaas niet controleren of iemand wel of niet de waarheid spreekt over zijn geboortedatum, waardoor het voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.
 
5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 
Als je je account verwijdert worden je persoonsgegevens binnen vier weken ook verwijderd. 
 
We bewaren daarna voor wetenschappelijke doeleinden enkel nog het databestand met gegevens over jouw gebruik van de training en de gegevens die je ons in dat kader verstrekt. Daar staan geen tot jou herleidbare gegevens meer in. Het databestand met onderzoeksgegevens wordt bewaard tot de gegevens niet meer wetenschappelijk relevant zijn.
 
Contact(formulier): De persoonsgegevens ontvangen via een van de contactformulieren worden binnen 8 weken na afronding van jouw verzoek tot informatie verwijderd.
 
Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.
 
6. Met wie delen wij jouw gegevens?
 
Wij maken gebruik van ICT-dienstverleners voor het beheer en de hosting van de website. Zij verwerken jouw gegevens verwerken in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van de gegevens, zoals minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid als je van ons mag verwachten.
 
We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 
 
7. Hoe beveiligen we jouw gegevens?
 
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen, en hebben alleen de mensen die werken aan het snelbeterinjevel.nl toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.
 
8. Wat zijn jouw rechten?
 
Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig. Daarnaast heb je het recht:
 
a. op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. 
b. op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of  het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt. 
e. om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 
 
Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen via snelbeterinjevel@trimbos.nl. Als je je toestemming wilt intrekken kun je dat ook doen via de knop ‘account verwijderen?’ in snelbeterinjevel.nl
 
Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat daarna de online training of onderdelen daarvan niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.
 
Indien wij je e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jou horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
9. Cookies?
 
De Website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze cookieverklaring.
 
10. Wijzigingen
 
Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website en in onze App om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien je contact met ons op wil nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. 
 
***
Dit privacyverklaring is bijgewerkt op 3 december 2018.